اسامی دوره ها

سرفصل دوره آموزشی اتاق تعاون استان فارس

دوره

ردیف

 بورس (مقدماتی - پیشرفته)

1

سیستم مدیریت کیفیت

2

قوانین مالیات بر ارزش افزوده

3

تکمیل اظهارنامه مالیاتی

4

کارگاه مدیریت فروش

5

کارگاه فروشنده موفق

6

کارگاه توسعه آگاهی و مهارتهای ارتباطی بر اساس مدل جهانی دیسک

7

صندوق ضمانت سرمایه گذاری

8

قوانین مسکن

9

دوره های فنی- اداری- مالی- حقوقی شرکت های تعاونی

10

مدیریت صادرات

11

آشنایی با کارآفرینی

12

حقوق بخش تعاون/آموزش وظایف هیئت مدیره ،مدیر عامل و بازرسان/آشنایی با قوانین و مقررات بخش تعاون

13

روانشناسی سازمانی

14

آموزش داوری

15